Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 L63

Η ιστοσελίδα μας με όνομα χώρου «SPORTDAY.GR», δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 L63 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, η οποία αφορά στα προβλεπόμενα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Η ιστοσελίδα λαμβάνει μέτρα ενάντια στο παράνομο περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει την εθνική, την κοινοτική ή και τη διεθνή νομοθεσία και ειδικότερα μέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση, και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου κατά την έννοια της ως άνω οδηγίας και για την άρση κάθε ενδεχόμενης αρνητικής συνέπειας σε όσους βλάπτονται από το παραπάνω περιεχόμενο και λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, συμμορφούμενη και με κάθε άλλη νομοθεσία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.) προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η δημιουργία, προβολή ή αναπαραγωγή με κάθε τρόπο παράνομου περιεχομένου κατά την έννοια της ως άνω Σύστασης αλλά και κάθε άλλη καταχρηστική συμπεριφορά, αφετέρου δε να διασφαλίσει την με κάθε τρόπο διαγραφή, αφαίρεση και απομάκρυνση του με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Ο ιστοτοπος διατηρει το δικαίωμα να μεταβάλλει το περιεχόμενο των παρόντων όρων κατά την διακριτική ευχέρεια της διαχειριστριας εταιρείας , ώστε να συμμορφώνεται με την εκάστοτε νομοθετική ρύθμιση ή άλλο μέτρο στα πλαίσια της ως άνω οδηγίας ή καθε αλλη διάταξη σχετική με το παράνομο περιεχόμενο όπως ορίζεται στα πλαίσια της σύστασης (ΕΕ) 2018/334.