Ατρόμητος - ΑΕΚ: Ποια θα είναι η τύχη του παιχνιδιού - Τι λέει ο κανονισμός

Τα άρθρα 9 και 21 του ΚΑΠ εξηγούν τι γίνεται από εδώ και πέρα με την αναβολή του αγώνα Ατρόμητος-ΑΕΚ.

Από τη στιγμή που το παιχνίδι Ατρόμητος – ΑΕΚ οδηγήθηκε σε αναβολή, το εύλογο ερώτημα είναι «τι γίνεται από δω και πέρα με την τύχη του αγώνα;».

Την απάντηση δίνουν τα άρθρα 9 και 21 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου. Η πειθαρχική επιτροπή της Super League θα καλέσει σε απολογία τον Ατρόμητο την Τρίτη και αφού ολοκληρωθεί η αγωνιστική και η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Όπως θα δείτε ο Ατρόμητος κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι να του αφαιρεθεί 1 βαθμός και να τιμωρηθεί με πρόστιμο.

Aς δούμε τώρα τι αναφέρουν τα δύο άρθρα του ΚΑΠ

Άρθρο 9 Αγωνιστικός χώρος – Αντικανονικότητα γηπέδου

1. β) Οι αγωνιστικοί χώροι για τα Πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στον Κανονισμό αδειοδότησης ομάδων Ε.Π.Ο. – UEFA.

2. α) Αγωνιστικός χώρος που δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1, μπορεί να χαρακτηριστεί αντικανονικός μόνον πριν την έναρξη του αγώνα.

3. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) έχει υποχρέωση να αναγράφει κάθε σχετική παρατήρησή του. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ή σχετική ένσταση κατ’ άρθρο 23 παρ. 1α του ΚΑΠ, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα. Επίσης η γηπεδούχος έχει δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις, αν ο διαιτητής θεωρήσει το γήπεδο αντικανονικό, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α.

Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α. οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων του εγγράφου ή της ένστασης. Στην περίπτωση υποβολής ενστάσεως η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίζει για την τύχη αυτής και του αγώνα κατ’ άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.

4. Μετά την άφιξή του στο γήπεδο και τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής, επιθεωρεί τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις που καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό, καλεί αμέσως τον αρχηγό της γηπεδούχου ομάδας και ζητά τη λήψη κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου για την αποκατάσταση της κανονικότητας του γηπέδου, εφ’ όσον κατά την κρίση του διαιτητή, το μέτρο δεν θα έχει επακόλουθο την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο διαιτητής δύναται να καθυστερεί κατά την κρίση του την έναρξη του αγώνα το πολύ έως τριάντα (30) λεπτά εφόσον πιθανολογεί ότι εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται και να εκτελεί κάθε σχετική υπόδειξη του διαιτητή.

5. Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες συνέπειες (δηλ. του άρθρου 21 παρ. 3 Iδ του ΚΑΠ) και την υποχρέωση [19] καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα μετακίνησης της αντίπαλης ομάδας, διαιτησίας, παρατηρητή αγώνα κ.λπ.) όπως αυτά προσδιορίζονται από τη διοργανώτρια.

Ας δούμε τώρα τι λέει το άρθρο 21 όσον αφορά τις συνέπειες της γηπεδούχου ομάδας.

Άρθρο 21 Μη τέλεση ή διακοπή αγώνα

3. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνον της ανυπαίτιας ομάδας (ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων και της ίδιας) και τιμωρείται όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Ι. Οι λόγοι για τους οποίους μια ομάδα θεωρείται υπαίτια για την ματαίωση αγώνα ενδεικτικά είναι:

δ) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιτάσσουν για την ομάδα που είναι γηπεδούχος οι διατάξεις του άρθρου 9, εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οι ομάδες είναι τυπικά γηπεδούχες (π.χ. Τελικός Κυπέλλου, μονός αγώνας μπαράζ σε ουδέτερη έδρα).

ΙΙ. Η υπαίτια ομάδα τιμωρείται σωρευτικά με τις κατωτέρω ποινές:

α) Με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, στην περίπτωση της διακοπής αγώνα ή αποχώρησης ομάδος, οπότε υπολογίζεται το αποτέλεσμα που πραγματικά σημειώθηκε.

β) Με χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000,00) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ για τις ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών και με χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000,00) Ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία αν ο αγώνας δεν αρχίσει.

γ) Αν ο αγώνας δεν αρχίσει ή διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του, λόγω παραβάσεων του άρθρου 15 του ΠΚ, εκτός των ανωτέρω ποινών, η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με αφαίρεση ενός (-1) βαθμού από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος που συμμετέχει και τις λοιπές ποινές που προβλέπονται στο αυτό άρθρο (15) του Πειθαρχικού Κώδικα.

10. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 α’ του παρόντος άρθρου, σε κάθε περίπτωση που δεν τελείται ή διακόπτεται αγώνας – για οποιονδήποτε λόγο – ο διαιτητής υποχρεούται να αναφέρει την αιτία που οδήγησε στην μη τέλεση ή την διακοπή στο Φ.Α, ενώ για το κύρος αυτού και τις επιβαλλόμενες ποινές αποφαίνεται το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Super League δεν είναι υπεύθυνη για το ύψος των δοκαριών και γενικότερα για τις διαστάσεις. Για κάθε γήπεδο υπεύθυνη είναι η αρμόδια υπηρεσία στην οποία ανήκει (Περιφέρεια, Δήμος, επαγγελματική ομάδα).

Ακολουθείστε τo SPORTDAY.GR στο Google News